Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

2015 yılı içerisinde Eser Sağlama Kurulu tarafından Başkanlığımız koleksiyonları-na önemli eserler kazandırılmıştır. Bu eserler arasında Nutk-ı Şerif-i Mevlana/ Ahmed Kuddusi, Meslek-i Muttâkin/ Hace Mir Şeyhzade, Şerh-i Elfiyye/ Sultan Muhammed b. Ali el- Kaşani, Mukaddime-i Salât/ Kutbuddin İzniki, Ravzatü’l Hükkam/ Kadı Ebu Nasr el- Bündari, Menâkıbnâme-i Şeyh Üftade / Hüsameddin Bursevi, Nefise-i Uhreviyye/ Muhammed Kâmi el- Edirnevi, Menâkıbnâme-i Sadreddin Konevi/ Musa Sadri, Tercüme-i Şifa-i Şerif/ Hocazade İshak el- Karsi gibi önemli eserler bulunmaktadır. Bununla birlikte Muhammed Hulusi ve Kebecizade Muhammed ez-Zihni gibi önemli ketebeli, cilt, tezhip ve sanat açısından önem taşıyan birçok Kur’an-ı Kerim de koleksiyonlarımıza dahil edilmişdir.